ധാരണ

ധാരണ രണ്ട്‌ ഉണ്ട്‌
ശരിയും, തെറ്റും;

തിരുത്തുവാന്‍ കഴിയാത്ത ധാരണയാണ്

“തെറ്റ് ധാരണ “

Comments are closed.