യഥാര്‍ത്ഥ സുഹൃത്ത്

‘നമ്മുടെ താഴ്ച്ചയില്‍ സഹതപിക്കുന്നവര്‍ ഉയര്‍ച്ചയില്‍ സന്തോഷിക്കണമെന്നില്ല ‘

എന്നാല്‍ എപ്പോഴും നമ്മോട് കൂടെയുള്ളവരാണ് യഥാര്‍ത്ഥ സുഹൃത്ത്

Comments are closed.