വിശുദ്ധിയോടെ

വിളിയുള്ള വിശുദ്ധരുള്ളപ്പോള്‍
വിലപോകില്ല വിരുതരുടെ വിപ്ലവങ്ങള്‍

വിശുദ്ധിയോടെ ഒരുങ്ങാം
വിണ്ണിന്‍ നാഥന്‍റെ വിത്തുക്കള്‍ വിതക്കാം

 

 

Comments are closed.