ജന്മദിനം

“കൊഴിയുന്ന ഇലകള്‍ മരത്തിനു ദുഖം
പിന്നിടും ജന്മദിനം മര്‍ത്യനു സന്തോഷം”

Comments are closed.