ഇഷ്ടം

നമ്മെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരെ
നാം ഇഷ്ട്പെടുന്നത്‌
നമ്മെ ഇഷ്ട്പെടുന്നവരെ
നാം തിരിച്ചറിയാത്തതുകൊണ്ടാണു…

#ഇഷ്ടം

Comments are closed.