വ്യക്തിത്വം

വാക്കും പ്രവർത്തിയും

വേർപിരിയുന്നിടത്ത്

വ്യക്തിത്വം നഷ്ടപെടുന്നു

Comments are closed.