വിമര്‍ശിക്കുന്ന സുഹൃത്ത്

വിമര്‍ശിക്കുന്ന സുഹൃത്താണ്

വിശുദ്ധ ചുംബനം നല്‍കി

മനസ്സില്‍ ശത്രുത വെച്ചുപുലര്‍ത്തുന്ന

കൂട്ടു സഹോദരനെക്കാള്‍ നല്ലത്

Comments are closed.