നല്ല യജമാനൻ

വാക്കുകളിലും വരികളിലും പാര്യബരത്തിന്‍റെ ധ്വാനിമുഴക്കി ഞങ്ങൾ നാലമാത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും തലമുറയാണു എന്ന് പറയുന്നവരോട്‌ ഒരു വാക്ക്‌,…

യഥാര്‍ത്ഥ സുഹൃത്ത്

'നമ്മുടെ താഴ്ച്ചയില്‍ സഹതപിക്കുന്നവര്‍ ഉയര്‍ച്ചയില്‍ സന്തോഷിക്കണമെന്നില്ല ' എന്നാല്‍ എപ്പോഴും നമ്മോട് കൂടെയുള്ളവരാണ് യഥാര്‍ത്ഥ സുഹൃത്ത്