സ്നേഹം

പിണക്കം സ്നേനഹത്തിന്‍ ആഴം കൂട്ടുമോ എന്നറിയില്ല,
പക്ഷെ സ്നേഹം ആഴിയേക്കാള്‍ ആഴമുള്ളതാണു

Comments are closed.