വിടുതലിലേക്കുള്ള ദൂരം

“പ്രശ്നങ്ങളില്‍ നിന്നും വിടുതലിലേക്കുള്ള ദൂരം ദൈവസന്നിതിയില്‍ മടങ്ങുന്ന മുഴങ്കാല്‍ അത്രേ”

– ബി.വി

Comments are closed.