വിജയത്തിന്‍റെ രുചി

“പരാജയത്തിന്‍റെ കൈപ്പറിയാതെ

വിജയത്തിന്‍റെ രുചി മധുരമായി തോന്നില്ല”

– ബി.വി

Comments are closed.