മാന്യമായി പെരുമാറുക

മറ്റുള്ളവരുടെ പെരുമാറ്റ വൈകല്യങ്ങൾ ക്ഷമികാതെ സൗഹൃദം തുടരാനാവില്ല. നമ്മുടെ വൈകല്യങ്ങളും പരിമിതികളും മറ്റുള്ളവര്‍ സഹിക്കുന്നത്കൊണ്ട്  ചുരുങ്ങിയതു മാന്യമായി പെരുമാറാൻ നമൂക്ക്‌ കഴിയണം.

Comments are closed.