പഠിക്കാത്ത പാഠങ്ങള്‍

ജീവിതമെന്ന നാടകത്തില്‍ പലവിധ വേഷങ്ങള്‍ അണിയേണ്ടി വന്നേക്കാം. ഓരോ വേഷങ്ങള്‍ നമ്മുക്ക് നല്‍ക്കുന്നത് ഓരോ അനുഭവങ്ങളാണ്, പാഠപുസ്തകത്തില്‍ നിന്നും നാം പഠിക്കാത്ത ചില പാഠങ്ങള്‍

Comments are closed.