ദൈവസ്നേഹം

അവഗണിക്കുന്ന ലോകത്തില്‍
പരിഗണിക്കുന്നതാണു ദൈവസ്നേഹം

– ബി വി

Comments are closed.