തിന്മയെ ജയിക്കുക

“പകരത്തിനു പകരം ചെയ്യൂന്നതു ഒരിക്കലും ഉത്തരമാകുന്നില്ല..”

പ്രതികാരം ദൈവത്തിനുള്ളാതാണു (റോമ 12:19) എന്നു മനസ്സിലാക്കി, തിന്മയോടു തോൽക്കാതെ നന്മയാൽ തിന്മയെ ജയിക്കുക. (റോമർ 12 : 21)

Comments are closed.