ആഗ്രഹങ്ങൾ

ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ വിജയങ്ങളുടെയും ആരംഭം ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുമാണ്…
ദൈവാശ്രയവും ,അദ്ധ്വാനത്തിന്‍റെ സഹായവുമില്ലാതെ
ആഗ്രഹങ്ങൾ സാക്ഷാൽകരിക്കില്ല

Comments are closed.