ശുഭചിന്ത:നിന്‍റെ യാത്ര അവസാനിച്ചിട്ടില്ല

103

ലോകം നൽകുന്ന നിരാശനിറഞ്ഞ സന്ദേശം
ചുരചെടി തണലിൽ എല്ലാം അവസാനിപ്പിക്കാൻ
നമ്മെ പ്രേരിപ്പിച്ചാലും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ
ഉരുവാകും മുൻപേ ഉടയോൻ നമ്മെ കണ്ടതിനാല്‍
തന്‍റെ പദ്ധതിയുടെ പൂർത്തികരണത്തിനായി
വചനമെന്ന ആഹാരം കഴിച്ചു പുറപ്പെടുക,
അതെ, നിന്‍റെ യാത്ര അവസാനിച്ചിട്ടില്ല…