അഭിമുഖം: “സഭയിൽ പദവികളല്ല ശുശ്രുഷയാനുള്ളത്…”| സാജു ജോൺ മാത്യു

ഇന്നത്തെ സഭയിലെ ചില വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാട് ദൈവകൃപയുടെ തൂലികക്കാരനായ സാജു ജോൺ മാത്യു വിശകലനം ചെയുബോൾ > സാജു സാർ പറഞ്ഞുവല്ലോ “ദൈവ സഭയിൽ ശുശ്രുഷയാനുള്ളത് പദവിയല്ല“, അതൊന്നു വ്യക്തമാക്കാമോ? ദൈവ സഭയിൽ പദവി കിട്ടിയില്ല  എന്നൊരാൾ  പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ അർത്ഥമില്ല കാരണം സംഘടനയിലാണ് പദവിയുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് പദവി ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ സഭയുടെ ഭാഗമല്ല മറിച്ച് അവർ സംഘടനയുടെതാണ്. ഞാൻ ഒരു സംഘടനയുടെയും പദവി അലങ്കരിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ എല്ലാവരുടെയും സ്നേഹവും ശുശ്രുഷയും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. സംഘടനയുടെ പദവി ഉണ്ടെങ്കിലെ നമ്മോക്കൊരു…Continue reading അഭിമുഖം: “സഭയിൽ പദവികളല്ല ശുശ്രുഷയാനുള്ളത്…”| സാജു ജോൺ മാത്യു