എങ്ങോട്ട്…..???

ഐ-ഫോണിനു വേണ്ടി മക്കളേ വില്‍ക്കുന്ന മാതാപിതാക്കള്‍ , സ്വന്തം അമ്മയെ 'ഹണി'യാക്കുന്ന പുത്രന്മാര്‍, ആണ്‍-ആണോടും,  പെണ്‍-പെണ്ണോടും അവലക്ഷണമായി…

ഭാവന: പ്രാർത്ഥന നീണ്ടാൽ‍…

ആഴ്ചവട്ടത്തിന്റെ ഒന്നാം നാൾ‍! കുറെനാളായി അമ്മച്ചി ആരാധനാകുടിയിട്ടു. മുട്ടു വേദനയാണ് അമ്മച്ചിയുടെ ആരാധനക്കു തടസമാകുന്ന ഘടകം. എന്തായാലും…

ജീവിതം

എത്ര പഠിച്ചാലും തീരാത്ത പാഠപുസ്തകം അപ്രതീഷമായ പരീക്ഷകള്‍ ഓരോ പരിക്ഷകളും നല്‍കുന്ന പുതിയ അറിവുകള്‍ ഓരോ അറിവുകളും താണ്ടി പിന്നിടുന്ന…

മുഖപുസ്തകം നോക്കിയാൽ

പണ്ട്‌ മുഖം നോക്കിയാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ മനസ്സ്‌ അറിയാമായിരുന്നു; അടുത്തിലെങ്കിലും, മുഖത്ത്‌ നോക്കിയില്ലെങ്കിലും ഇന്ന് മുഖപുസ്തകം നോക്കിയാൽ…

ധാരണ

ധാരണ രണ്ട്‌ ഉണ്ട്‌ ശരിയും, തെറ്റും; തിരുത്തുവാന്‍ കഴിയാത്ത ധാരണയാണ് "തെറ്റ് ധാരണ "

മഹാനിയോഗത്തിലേക്ക്

ശുഭചിന്ത: ചുരചെടി തണലിൽ കിടക്കുന്ന നിന്നെ നോക്കി ശത്രു നിന്റെ യാത്രക്ക് 'ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ്‌ ' ഇട്ടാലും, ബലഹീനതയിൽ ബലപെടുത്തുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം…

പരിശീലനം

ശുഭചിന്ത: പ്രയാസമില്ലാത്ത സമയങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥന പ്രയാസമുള്ള സമയങ്ങളിലെ പ്രാർത്ഥനക്കയി നമ്മെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നു. "എന്നാൽ രേഖ…

Like അഥവാ ഇഷ്ട്ടം

ഇഷ്ട്ടപെട്ടവർ എഴുതിയാൽ സ്പഷ്ട്ടം വായിക്കുംമുന്പേ ഇഷ്ട്ടം കൊടുത്തിട്ട് ഇഷ്ട്ടമായെന്ന നുണയും ഇഷ്ട്ടം നൽകുന്നവർക്ക് മാത്രം…

നല്ല യജമാനൻ

വാക്കുകളിലും വരികളിലും പാര്യബരത്തിന്‍റെ ധ്വാനിമുഴക്കി ഞങ്ങൾ നാലമാത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും തലമുറയാണു എന്ന് പറയുന്നവരോട്‌ ഒരു വാക്ക്‌,…