ദൈവസ്നേഹം

അവഗണിക്കുന്ന ലോകത്തില്‍ പരിഗണിക്കുന്നതാണു ദൈവസ്നേഹം – ബി വി