ശുഭചിന്ത: പ്രതിസന്ധികൾ നന്മയായി മാറുമ്പോൾ

പ്രതിസന്ധികളിൽ പ്രമാണം കൈവിടാത്ത ഭക്തനെ നോക്കി ലോകം പറയും “ഇതോടെ അവന്റെ കഥ തീരും” എന്ന്, എന്നാൽ പ്രതീക്ഷയുടെ ഓരോ വാതിലുകളും അടയുമ്പോഴും ദൈവിക പ്രവർത്തിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഭക്തന് ഒന്നറിയാം ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിക്കും. പ്രാർത്ഥന ജീവിതം ദിനചര്യമാക്കിയ ഭക്തന് ഇത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ പ്രാർത്ഥനക്ക് വളരെ സ്ഥാനമുണ്ട്. പ്രതിസന്ധികൾ വിശ്വാസത്തെ ആണ് പരിശോധന ചെയുന്നത്. അതിനാൽ പ്രാർഥന ഏറ്റവും തീവ്രവുമാകുന്ന സമയവും കഷ്ടതയിൽക്കൂടി കടക്കുമ്പോഴാണ്. ജീവിതയാത്രയിൽ പ്രതികൂല കാറ്റടിച്ചാലും ഉണർന്നിരിക്കുന്ന നാഥൻ പടകയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റു ശാന്തമാകും…Continue reading ശുഭചിന്ത: പ്രതിസന്ധികൾ നന്മയായി മാറുമ്പോൾ