കവിത: നിൻ സ്നേഹം എൻ‍ വില

നിൻ വിരലുകളുടെ പണിയായ ഭൂമിയെ നോക്കുബോൾ മർത്യൻ  ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഭൂമിയെക്കാൾ വിലകല്പ്പിച്ചതോ എൻ-ആത്മാവിനു അയ്യോ! ഞാൻ അരിഷ്ട മനുഷ്യൻ മരണത്തിൻ അധീനമാം മീ-മൺകൂടാരത്തെ വിടുവിക്കാൻ സ്വന്തത്തിലേക്കു വന്നുവെങ്കിലും സ്വന്തമായവരോ കൈകൊണ്ടില്ലലോ നിൻ-മൊഴിയെ കാല്‍വരിയിൽ‍ പാപികൾക്കായി വിലചീട്ടു എഴുതി തൂക്കി രക്ഷകന്റെ നിണത്താൽ വിലക്കുവാങ്ങി മാനവരെ തൻ-സ്നേഹത്താൽ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ ദൈവപുത്രമാരാക്കാൻ ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രാനായി മാനവഹൃദയമാം ആലയത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ സ്വജീവൻ‍ വെടിഞ്ഞു താൻ‍-ഇഹത്തിൽ‍ എന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ മരിച്ചവൻ എന്നെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ ജീവിക്കുന്നതിനാൽ ഈ നൽ-പ്ര്യത്യാശായാൽ ജീവിച്ചീടും നിത്യതവരെ അടിയൻ നിൻ-കൃപയാൽ…Continue reading കവിത: നിൻ സ്നേഹം എൻ‍ വില