അഭിമുഖം: കൃപയാൽ ജോൺ വിശ്വംഭരൻ

ഞാൻ എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത്‌ ദൈവ കൃപയാൽ ‍ ആകുന്നു…    ദൈവകൃപയാൽ രചിച്ച സത്യാരധന വരികളിലൂടെ ക്രൈസ്തവ സംഗീത ലോകത്തിനു 140 തിൽ പരം ആത്മീയ ഗീതങ്ങൾ സമ്മാനിച്ച ദൈവദാസനുമൊത്തു ബിനു വടക്കുംചേരി നടത്തിയ കൂടികാഴ്ചയിൽ നിന്നും കൃപയാൽ ജോൺ വിശ്വംഭരൻ മനസുതുറന്നപ്പോൾ   ഇന്നത്തെ ക്രൈസ്തവ തലമുറയ്ക്ക് സത്യാരധാന ഗീതങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത പങ്കുവെക്കുനത്തിൽ മുഖ്യപങ്കു വഹിക്കുന്നവരിൽ‍ ഒരാളാണ് കൃപയാൽ‍ ജോൺ‍ വിശ്വംഭരൻ. മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി സുവിശേഷ വേലക്കിടയിൽ‍ അനേക പ്രതിസന്തന്ധികൾ‍ കടന്നുവന്നപ്പോഴും ക്രൂശിനെ മാത്രം നോക്കി…Continue reading അഭിമുഖം: കൃപയാൽ ജോൺ വിശ്വംഭരൻ