ഇഷ്ടം

നമ്മെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരെ നാം ഇഷ്ട്പെടുന്നത്‌ നമ്മെ ഇഷ്ട്പെടുന്നവരെ നാം തിരിച്ചറിയാത്തതുകൊണ്ടാണു… #ഇഷ്ടം

വേർപ്പാട്‌ 

വേർപ്പാട്‌ എന്നത്‌ ദൈവത്തിൽ നിന്നുമായപ്പോൾ സഭക്ക്‌ ലേകത്തിനെ സ്വാധിനിക്കാൻ കഴിയാതെയായി… ഗലാത്യർ 4 9. ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞും വിശേഷാൽ ദൈവം നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞുമിരിക്കെ നിങ്ങൾ പിന്നെയും ബലഹീനവും ദരിദ്രവുമായ ആദിപാഠങ്ങളിലേക്കു തിരിഞ്ഞു അവെക്കു പുതുതായി അടിമപ്പെടുവാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതു എങ്ങനെ? – ബി.വി

കറിവേപ്പില

ലോകത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ, “സ്വാദുള്ള കറിയിൽ നിന്ന് സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടവൻ” എന്ന് ആണെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ “തന്നിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചവൻ” – എന്ന് കറിവേപ്പില