ശുഭചിന്ത: സാരഫാത്ത്

“കാക്കയുടെ വരവ് നിന്നുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍, ഒരു സാരഫാത്ത് ഒരുങ്ങിട്ടുണ്ട് എന്ന് കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമുള്ള ഭക്തന് തന്‍റെ അകകണ്ണ് കൊണ്ട് ദര്‍ശിക്കുവാന്‍ കഴിയും” – ബി. വി ഓൺലൈനിൽ സൗജന്യമായി “ഉപദേശിയുടെ കിണർ” വായിക്കുവാൻ Google Play Books ൽ ക്ലിക്ക് ചെയുക: ബിനു വടക്കുംചേരിയുടെ സൗജന്യ ആന്‍ഡ്രോയിട് മൊബൈല്‍ ആപ്പ് ലഭ്യമാണ് – App Link : https://goo.gl/h9eHxT For more visit: http://www.binuvadakkencherry.com

Insight: ഉയിർപ്പ്

ഒരു ക്രൂശികരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഉയിർപ്പും ഉണ്ട് !– ബി. വി ഓൺലൈനിൽ സൗജന്യമായി “ഉപദേശിയുടെ കിണർ” വായിക്കുവാൻ Google Play Books ൽ ക്ലിക്ക് ചെയുക: ബിനു വടക്കുംചേരിയുടെ സൗജന്യ ആന്‍ഡ്രോയിട് മൊബൈല്‍ ആപ്പ് ലഭ്യമാണ് – App Link : https://goo.gl/h9eHxT For more visit: http://www.binuvadakkencherry.com

Insight: മടക്കം

ഇന്നിന്റെ എന്നിൽ നിന്നും ഇന്നലകളുടെ നിന്നിലേക്കുഇനി ഒരു മടക്കം മാത്രം…നിന്റെ മകൻ എന്നു പോലും വിളിക്കുവാൻ യോഗ്യനല്ലാതെ…

പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ധ്വാനി

വാക്കുകളിലും വരികളിലും പാര്യബരത്തിന്റെ ധ്വാനിമുഴക്കി ഞങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെയും നാലമാത്തെയും തലമുറയാണു എന്ന് പറയുന്നവരോട്‌ ഒരു വാക്ക്‌…, രാവിലെ വന്നവർക്കും വൈകി വന്നവർക്കും ഒരെ കൂലി കൊടുപ്പാൻ യജമാനൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കു കിട്ടിയതു വാങ്ങിച്ചു പേകാ… കേൾപ്പാൻ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ! -ബി.വി #BV